केरामा पानामा रोग(TR-४) सम्बन्धी ब्रोसर 1.6 MB
कृषि यान्त्रिकरणको प्रभावकारिता अध्धयन 2.15 MB
संरक्षित संरचनाभित्र खेती प्रबिधिको प्रभावकारिता अध्धयन 1.57 MB
लुम्बिनी प्रदेशको खाद्य वासलात 2.32 MB
बिषादीको खपत स्थिति तथा बिषादी ब्यवसायीहरुको प्रोफाइल 2.12 MB
स्मार्ट कृषि गाँउ कार्यक्रमको उपलब्धीहरु 9.17 MB
बार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुस्तिका 3.59 MB
नेपालमा सिफारिस गरिएका बिभिन्न बालीका जातहरुको जातिय विवरण 8.59 MB
बिगतमा सञ्चालित बजारहरुको प्रभावकारिता अध्धयन 2.88 MB
अदुवा भण्डारण प्रविधि 249.53 KB
एग्रोमार्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ 2.54 MB
उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ 4.8 MB
उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 1.01 MB
आरन व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, 2076 218.62 KB
आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ 2.89 MB
आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ 2.89 MB
कृषि अनुदान कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 1.45 MB
नेपालमा धान_विज्ञान र प्रविधि २०१७ 32.87 MB
राष्ट्रिय बीज भिजन २०१३-२०२५ 522.55 KB
सहकारी-संस्थाको-लेखापरीक्षण-निर्देशिका-२०७५ 218.25 KB