एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय

फोन

इमेल

बर्दिया

081-421207

ialdobardiya@gmail.com

प्युठान

086-420187

ildo.pyuthan@gmail.com

रुकूम पूर्व

088-412171

ildorukumest@gmail.com