प्रदेश स्थापना दिवसमा आयोजित फलफूलको वृक्षारोपन कार्यक्रम
जलवायु परिवर्तन प्रवाव सम्बन्धि अन्तरक्रिया गोष्ठी
आ. व. २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्टि
४० औँ विश्व खाद्य दिवस
आ. व. २०७७/७८ को तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगतिसमीक्षा गोष्टि