प्रकाशन तथा अभीलेख


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 कृषि डायरी application/pdf View Download
2 कृषि डायरी 2077 application/pdf View Download
3 आ.व. २०७७-७८ को श्रावन महिनाको प्रगति विवरण application/pdf View Download
4 आ.व. २०७६-७७ को प्रगति सारांश application/pdf View Download
5 आ.व. २०७६-७७ को एकमुष्ठ वित्तिय प्रगति सारांश application/pdf View Download
6 पशुपंछी तथा मत्स्य तथ्याकं तथा बार्षिक पुस्तिका application/pdf View Download
7 प्रदेश नं. ५ भित्रका स्थानिय तह र प्रदेशमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुको विवरण application/pdf View Download
8 प्रदेशका लागि प्रमुख कार्य सम्पादन सूचकहरु (प्रभाव रअसर तह) application/pdf View Download
9 कृषि तथ्याङ्क पुस्तिका २०७५/७६ application/pdf View Download
10 भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा खाद्य सुरक्षा विवषय क्षेत्रगत नतिजा सूचक र लक्ष्य application/pdf View Download
11 आ.व. २०७५/०७६ मा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरुका अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका1 application/pdf View Download
12 आ.व. २०७५/०७६ मा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरुका अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका 2 application/pdf View Download
13 आ.व. २०७५/०७६ मा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरुका अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका 2 application/pdf View Download
14 आ.व. २०७५/०७६ मा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरुका अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका 3 application/pdf View Download
याम नारायण देवकोटा

याम नारायण देवकोटा

(कार्यालय प्रमुख)
राम प्रसाद पाण्डे

राम प्रसाद पाण्डे

(सुचना अधिकारी)