Recent Notice


Document Archieve
S.N. Title Detail View Download
1 कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधी २०७८ Detail view Download
2 कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना। Detail view Download
3 ब्लक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
4 कृषि उपजको बजारिकरण तथा प्रवर्द्धनका लागि आउटलेट स्थापनाको प्रस्ताव आह्वानको सूचना Detail view Download
5 दरभाउ सम्बन्धी सूचना Detail view Download
6 पुष्पखेतीको लागि Advance level तालिममा छनौट सम्बन्धी सूचना Detail view Download
7 प्राविधिकधाको विद्यालयमा सहयोग तथा बजारिकरण कार्यक्रमको सूचना Detail view Download
8 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ( बजारिकरणका लागि ढुवानी कार्यक्रम) Detail view Download
9 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ( ब्रान्डिङ्ग र अटोरिक्सा कार्यक्रम) Detail view Download
10 प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन (हाईटेक मात्र) कार्यक्रमको पुन: सूचना Detail view Download
11 पुष्पखेतीको लागि Advance level तालिम सम्बन्धी सूचना Detail view Download
12 पुष्पखेतीको लागि Advance level तालिम सम्बन्धी आवेदनको ढाँचा Detail view Download
13 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा Detail view Download
14 कृषि उपज बजारिकरण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पुन:सूचना Detail view Download
15 कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रमको लागि विस्तृत कार्ययोजना माग सम्बन्धी पत्र Detail view Download
16 कृषकसँग कृषि विद्यार्थी (पढ्दै-कमाउँदै) कार्यक्रमको विस्तृत कार्ययोजनाको ढाँचा Detail view Download
17 मौरी विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्तावनाको ढाँचा Detail view Download
18 कृषि उपजको बजारिकरण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सूचना १ Detail view Download
19 कृषि उपजको बजारिकरण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सूचना २ Detail view Download
20 मौरी विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सूचना Detail view Download
21 सम्झौताको लागि सम्पर्क गर्न आउने सूचना Detail view Download
22 पुष्प व्यवसायी संघको सहकार्यमा पुष्प विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सूचना Detail view Download
23 कृषकसँग कृषि विद्यार्थी (पढ्दै- कमाउँदै) कार्यक्रमको लागि निवेदन र आशय-पत्रमा हुनुपर्ने विवरणको फर्मेट Detail view Download
24 कृषकसँग कृषि विद्यार्थी (पढ्दै-कमाउँदै) कार्यक्रमको सूचना Detail view Download
25 प्राेटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम हाईटेक मात्र विस्तृत सूचना Detail view Download
26 प्राेटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम हाईटेक मात्र विस्तृत सूचना Detail view Download
27 प्राेटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम हाईटेक मात्र Detail view Download
28 जानकारी सम्बनधमा Detail view Download
29 प्रतिफलमा आधारित अनुदानकाे म्याद थप गरिएकाे बारे Detail view Download
30 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा Detail view Download
31 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा Detail view Download
32 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा Detail view Download
33 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा Detail view Download
34 सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा Detail view Download
35 कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको मिति २०७६/११/२१ को प्राङ्गारिक मलमा अनुदान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
36 कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको मिति २०७६/११/१९ को अनुदान सम्बन्धी पु:न सूचना Detail view Download
37 कृषि विकास निर्देशनालयकाे अनुदान सम्बन्धी मिति 2०76/11/16 काेे सूचना Detail view Download
38 कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको २०७६/१०/०४ मा प्रकाशित सुचना Detail view Download
39 सूचना सच्चाइएको बारे Detail view Download
40 खाद्यान्न भण्डार घर निर्माण कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
41 जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
42 प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेट Detail view Download
43 बीउ भण्डारण गृह (बीउ वैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेट Detail view Download
44 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
45 कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर निर्माण तथा सञ्‍चालनका लागि अनुदान कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
46 आरन व्यवस्थापन अनुदान आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
47 कृषि उपज ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा लेबलिङको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेट Detail view Download
48 कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको २०७६/१०/०७ मा प्रकाशित सुचना Detail view Download
49 कृषि उपजमा ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग र लेब्लिङ्ग कार्यक्रमको लागि आवश्यक फर्मेट Detail view Download
50 च्याउ ग्राम स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक फर्मेट Detail view Download
51 प्रोटेक्टेड हटिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
52 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना Detail view Download
53 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना Detail view Download
54 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको पकेट ब्लकको प्रस्तावना आह्वानको सूचना Detail view Download
55 शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Detail view Download
56 च्याउ विउ उत्पादन कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे Detail view Download
57 मौरी विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे Detail view Download
58 पुष्प विकास सहयोग कार्यक्रम २०७५ को नतिजा Detail view Download
59 प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रबिधी बिस्तार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविदी Detail view Download
60 सूचनाको हक सम्बन्धी एन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण Detail view Download
61 अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना Detail view Download
62 कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आवश्यक जानकारीहरु Detail view Download
63 उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कारका लागि आवेदन दिने कृषकहरुका लागि न्युनत्तम मापदण्ड, निवेदनको ढाँचा र निवेदनसंग भर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा Detail view Download
64 बहुउपयोगी चिउरी, कल्की तथा नीम विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गर्न संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु र कार्ययोजनाको ढाँचा Detail view Download
65 आकश्मिक वाली संरक्षण कार्यविधि Detail view Download
66 कार्यविधि Detail view Download
67 पुष्प विकास कार्यक्रम सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट Detail view Download
68 च्याउको वीउ उत्पादन कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट Detail view Download
69 गोब्रे च्याउ उत्पादनका लागि कम्पोष्ट मल बनाउने यन्त्र सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट Detail view Download
70 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
71 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना -१ Detail view Download
72 मौरी विकास कार्यक्रमको कार्यबिधी Detail view Download
73 मौरी विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र अनुसुची Detail view Download
74 मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानबारे थप जानकारी Detail view Download
75 मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना Detail view Download
76 प्राविधिकधारका बिद्यालयका सहयोग कार्यक्रम पु:न सुचना Detail view Download
77 गोब्रे च्याउ बनाउने यन्त्र सहयोग कार्यक्रमको प्रश्ताव स्वीकृती सम्बन्धी सूचना Detail view Download
याम नारायण देवकोटा

याम नारायण देवकोटा

(कार्यालय प्रमुख)
राम प्रसाद पाण्डे

राम प्रसाद पाण्डे

(सुचना अधिकारी)