सम्पर्क

कृषि विकास निर्देशनालय

रुपन्देही , नेपाल

फोन : ०७१४२००१२
इमेल: doad.lumbini@gmail.com
वेब साइट: www.doad.p5.gov.np